Showing posts with label Joy. Show all posts
Showing posts with label Joy. Show all posts

Sotti Bolchi Tomake Ar Valobasi Na - Joy

Sotti Bolchi Tomake Ar Valobasi Na
Tomar Jonno Miche Michi Rato Jagi Na .
Sotti Bolchi Tomay Niye Ar Sopno Dekhi Na 

Tomar Jonno Miche Michi Kabbo Likhi Na .
Ekhon Tomar Jonno Amar Kono Somoy Nei ,
Ekhon Ami Valobashi Sudhu Amakei .
Ekhon Ami Valobashi Sudhu Amakei .

Sotti Bolchi Tomake Ar Valobasi Na
Tomar Jonno Miche Michi Rato Jagi Na .
Ekhon Amar Songi Akash , Rater Dhrubo Tara,
Bristi Songi Kore Valo, Achi Tomay Chara .
Somoy Pele Udas Mone Dekhi Juchona ,
Tomar Jonno Miche Michi Kabbo Likhi Na .

Sotti Bolchi Tomake Ar Valobasi Na
Tomar Jonno Miche Michi Rato Jagi Na .
Ekhon Amar Songi Gitar , Surer Dana Mela
Ichche Songi Kore Valo, Achi Tomay Chara .
Somoy Pele Udas Mone Dekhi Juchona ,
Tomay Niye Miche Michi Sopno Dekhi Na .

Sotti Bolchi Tomake Ar Valobasi Na
Tomar Jonno Miche Michi Rato Jagi Na .
Sotti Bolchi Tomay Niye Ar Sopno Dekhi Na 
Tomar Jonno Miche Michi Kabbo Likhi Na .
Ekhon Tomar Jonno Amar Kono Somoy Nei ,
Ekhon Ami Valobashi Sudhu Amakei .
Ekhon Ami Valobashi Sudhu Amakei .